Cơ cấu tổ chức

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Bí thư Chi bộ - Trưởng Phòng

 

ThS. Nguyễn VănThương

Phó Trưởng Phòng - Tổ trưởng Công đoàn

 

TS. Vũ Minh Trọng

Phó Bí thư Chi bộ - Phó Trưởng Phòng

 

CN. Đào Quang Chí

Chuyên viên

 

CN. Vũ Tiến Công

Chuyên viên

 

ThS. Trương Lệ Hoàn

Chuyên viên

 

ThS. Lê Hồng Hải

Chuyên viên

 

ThS. Đỗ Thị Thúy Chuyên viên  
ThS. Phạm Văn Thành Chuyên viên  
ThS. Lê Thị Thu Hằng Chuyên viên