Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

THÀNH TÍCH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

1

2013-2014

Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Bằng khen

Bộ GTVT

2

2014-2015

Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Bằng khen

Bộ GTVT

3

2015-2016

Đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bằng khen

Bộ GTVT

4

2016-2017

Đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh

Giấy khen

Đảng ủy Trường

5

2017-2018

Đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiên tiến

Giấy khen

Đảng ủy Trường

6

2018-2019

Đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Giấy khen

Đảng ủy Trường

7

2020-2021

Tập thể lao động xuất sắc

Giấy khen

Hiệu trưởng

8

2020-2021

Đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Giấy khen

Đảng ủy Trường