HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020-2025, ngày 21/04/2022 tại phòng họp số 3.3 nhà A1, PGS.TS. Phạm Xuân Dương- Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã chủ trì cuộc họp về việc công bố các quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 4 chương trình đào tạo (CTĐT), phân công trách nhiệm các thành viên Hội đồng và thảo luận thông qua Kế hoạch tự đánh giá 4 CTĐT.

TS. Vũ Minh Trọng công bố các QĐ thành lập Hội đồng TĐG

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thuộc 4 CTĐT gồm: Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi; Kinh tế vận tải biển; Kỹ thuật cơ khí và Xây dựng công trình thủy.

Sau khi nghe công bố các quyết định và dự thảo kế hoạch tự đánh giá (TĐG) 4 CTĐT, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng TĐG, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận và thông qua kế hoạch TĐG 4 CTĐT với các nội dung chính như sau:

PGS.TS. Phạm Xuân Dương-Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị

1. Thời gian thực hiện TĐG 4 CTĐT là 28 tuần liên tục bắt đầu từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2022. Giai đoạn đánh giá từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022. Thời gian thu thập thông tin, lấy số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu tính đến hết ngày 30/06/2022. Đánh giá chất lượng CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT (11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí).

2. Phân công các nhóm công tác

Giúp việc cho Hội đồng TĐG có Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách:

- Nhóm thư ký: gồm thư ký thường trực cấp Trường; thư ký thường trực cấp Khoa/Viện và nhóm thư ký của Hội đồng. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm thư ký đã được phân công trong Bản Kế hoạch TĐG;

- Các nhóm công tác: Mỗi Hội đồng TĐG có 5 nhóm công tác, gồm một trưởng nhóm, một thư ký thường trực và các thành viên hỗ trợ để thực hiện thu thập thông tin và minh chứng.

3. Phòng Thanh tra & ĐBCL là đơn vị đầu mối thực hiện các công việc sau:

- Lập kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị TĐG thực hiện các công việc và thời hạn theo kế hoạch;

- Cung cấp các biểu mẫu, tài liệu, báo cáo TĐG của CTĐT đã thực hiện TĐG của Trường để các đơn vị tham khảo; tận dụng các nguồn lực, kinh nghiệm của các CTĐT đã thực hiện kiểm định trước đây;

- Lên kế hoạch, nội dung, chương trình tập huấn nghiệp vụ TĐG cho tất cả thành viên trong Hội đồng.

4. Các Khoa/Viện có CTĐT TĐG

- Cần chủ động phối hợp với các đơn vị, phòng chức năng trong việc triển khai nhiệm vụ và hoàn thiện báo cáo TĐG;

- Chủ động thực hiện kế hoạch TĐG CTĐT.

5. Các thành viên thuộc Hội đồng TĐG có trách nhiệm bố trí thời gian và các công việc khác hợp lý để thực hiện nhiệm vụ được phân công theo các nhóm công tác. Các đơn vị phòng, ban, trung tâm phối hợp tốt với các nhóm công tác để nhà trường có đầy đủ minh chứng cần thiết.