HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐHHHVN NĂM 2022

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐHHHVN NĂM 2022

        Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020-2025, ngày 10/05/2022 tại phòng họp 3.1 nhà A1, PGS.TS. Phạm Xuân Dương- Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá (TĐG) Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã chủ trì cuộc họp về việc công bố các quyết định thành lập Hội đồng TĐG, phân công trách nhiệm các thành viên Hội đồng và thảo luận thông qua Kế hoạch TĐG.

TS. Vũ Minh Trọng thừa ủy quyền đọc các Quyết định thành lập Hội đồng.

 

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng và Ban Thư ký. Sau khi nghe công bố các quyết định và dự thảo kế hoạch TĐG, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng TĐG, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận và thông qua kế hoạch TĐG Trường

 

TS. Nguyễn Thanh Sơn- Trưởng phòng TT và ĐBCL Giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục.

 

PGS.TS. Phạm Xuân Dương-Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chủ trì hội nghị.

 

Hội đồng đã thông qua kế hoạch TĐG Trường với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian

Thời gian thực hiện TĐG là 32 tuần liên tục bắt đầu từ tháng 05/2022 đến tháng 12/2022; giai đoạn đánh giá từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022; thời gian thu thập thông tin, lấy số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu tính đến hết ngày 30/06/2022; kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT (25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí).

2. Phân công các nhóm công tác

Giúp việc cho Hội đồng TĐG có Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách, mỗi nhóm công tác gồm một trưởng nhóm là thành viên Ban Giám hiệu, các thư ký và các thành viên phụ trách các tiêu chuẩn đã được phân công trong danh sách kèm theo Quyết định số 727/QĐ-ĐHHHVN.

3. Phòng Thanh tra & ĐBCL là đơn vị đầu mối thực hiện các công việc

- Lập kế hoạch, theo dõi, đôn đốc các nhóm chuyên trách thực hiện các công việc và thời hạn theo kế hoạch;

- Cung cấp các biểu mẫu, tài liệu; rà soát công tác khảo sát các bên liên quan;

- Lập kế hoạch, nội dung, chương trình tập huấn nghiệp vụ TĐG cho các thành viên trong Hội đồng.

4. Các đơn vị thuộc Trường

Các lãnh đạo phòng, ban là đầu mối phụ trách, cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ công tác TĐG; chủ động rà soát công tác quản lý cơ sở vật chất, hoạt động hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.