Kế hoạch rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên