Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC

<--break->

Thời gian KĐ

Kết quả KĐ

 

Thời hạn GCN

Tổ chức KĐ

30/3/2018

Đạt 85,2

 

30/3/2023

TTKĐCLGD-ĐHQG Hà Nội

 

CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

CTĐT

Thời gian kiểm định

Kết quả kiểm định

Thời hạn GCN

 

Tổ chức Kiểm định

Điện tự động Công nghiệp

10/9/2021

86%

10/9/2026

TTKĐCLGD-ĐHQG Hà Nội

Công nghệ Thông tin

10/9/2021

86%

10/9/2026

TTKĐCLGD-ĐHQG Hà Nội

Kỹ thuật Môi trường

10/9/2021

88%

10/9/2026

TTKĐCLGD-ĐHQG Hà Nội

Quản trị Kinh doanh

10/9/2021

82%

10/9/2026

TTKĐCLGD-ĐHQG Hà Nội

Điều khiển tàu biển

20/9/2021

Đạt

19/9/2026

AUN

Khai thác Máy tàu biển

20/9/2021

Đạt

19/9/2026

AUN

Kinh tế Hàng hải

20/9/2021

Đạt

19/9/2026

AUN

Kinh doanh quốc tế và logictics

20/9/2021

Đạt

19/9/2026

AUN