LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM