QĐ lập Đoàn Thanh tra kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị máy móc tại Phòng TB-QT