Quyết định Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường ĐHHHVN và danh sách thành viên Hội đồng