Quyết định về việc Thành lập hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi theo tiêu chuẩn của BGD-ĐT