Quyết định về việc Thành lập hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Hàng hải Việt Nam