Trung tâm chứng nhận QUACERT: Tiếp tục duy trì HT QLCL ISO 9001-2015 đối với Trường ĐH Hàng hải Việt Nam